Pozitívne príznaky schizofrénie: Pochopenie vplyvu na pacientov

Pozitívne príznaky schizofrénie: Pochopenie vplyvu na pacientov

Schizofrénia je chronické a závažné duševné ochorenie, ktoré postihuje približne 1 % svetovej populácie. Príznaky schizofrénie možno rozdeliť do dvoch skupín: pozitívne a negatívne. Pozitívne príznaky sú tie, ktoré sa pridávajú k správaniu a myšlienkovému procesu človeka, zatiaľ čo negatívne príznaky sú tie, ktoré uberajú z normálneho fungovania človeka. V tomto článku sa zameriame na pozitívne príznaky schizofrénie a ich vplyv na pacientov.

Čo sú pozitívne príznaky schizofrénie?

K pozitívnym príznakom schizofrénie patria:

  • Halucinácie: videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú
  • Bludy: falošné presvedčenie, ktoré sa nezakladá na skutočnosti
  • Poruchy myslenia: problémy so spájaním myšlienok a ťažkosti s organizáciou a vyjadrovaním myšlienok
  • Agitovanosť: nadmerná motorická aktivita, nepokoj alebo pobehovanie
  • Katatónia: stav zníženej pohyblivosti a emocionálnej reaktivity

Ako pozitívne príznaky ovplyvňujú pacientov so schizofréniou?

Pozitívne príznaky môžu mať na osoby so schizofréniou hlboký a život meniaci vplyv. Nižšie sú uvedené niektoré zo spôsobov, ktorými môžu pozitívne príznaky ovplyvniť pacientov:

  • Halucinácie a bludy môžu byť desivé a mätúce a môžu viesť k strachu, paranoji a sociálnej izolácii.
  • Poruchy myslenia môžu jednotlivcom sťažovať efektívne komunikovanie svojich myšlienok a nápadov, čo môže viesť k problémom v práci, škole a v osobných vzťahoch.
  • Agitovanosť môže spôsobiť fyzické vyčerpanie a zvýšiť riziko úrazu.
  • Katatónia môže viesť k zhoršeniu fyzického zdravia a môže tiež ovplyvniť schopnosť človeka postarať sa o seba.

Ako sa liečia pozitívne príznaky schizofrénie?

Liečba pozitívnych príznakov schizofrénie zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a psychoterapie. Antipsychotické lieky sú najčastejšie predpisovanými liekmi na liečbu pozitívnych príznakov. Pôsobia tak, že blokujú účinok dopamínu, chemickej látky v mozgu, ktorá môže byť u jedincov so schizofréniou nadmerne aktívna. Antipsychotiká sa môžu užívať perorálne alebo vo forme dlhodobo pôsobiacich injekcií.

Okrem liekov môže byť pri liečbe pozitívnych príznakov nápomocná aj psychoterapia. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a rodinná terapia sú dva príklady psychoterapie, ktoré môžu byť prospešné pre jedincov so schizofréniou. CBT môže jednotlivcom so schizofréniou pomôcť identifikovať a spochybniť nesprávne presvedčenia, zatiaľ čo rodinná terapia môže poskytnúť podporu jednotlivcovi so schizofréniou aj jeho blízkym.

Na záver možno konštatovať, že pozitívne príznaky schizofrénie môžu mať významný vplyv na život postihnutých osôb. Pri správnej liečbe a podpore však môžu jedinci so schizofréniou viesť plnohodnotný život a dosiahnuť svoje ciele. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, trpí pozitívnymi príznakmi schizofrénie, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Názor od čitatela

Skvelý článok! So schizofréniou žijem už viac ako 20 rokov a chcela som sa podeliť o niektoré tipy a triky, ktoré mi pomohli zvládnuť moje pozitívne príznaky.

V prvom rade nemôžem dostatočne zdôrazniť, že je dôležité užívať lieky podľa pokynov lekára. Antipsychotiká výrazne zlepšili moje príznaky a umožnili mi viesť relatívne normálny život. Môže byť lákavé vynechať dávku alebo úplne prestať užívať lieky, ale je dôležité si uvedomiť, že lieky sú kľúčovou súčasťou vášho liečebného plánu.

Po druhé, zistila som, že kľúčom k úspechu je mať silný podporný systém. Patria sem priatelia, rodina a zdravotnícki pracovníci. Môžu vám poskytnúť emocionálnu podporu, pomôcť vám dodržiavať plán liečby a byť tu pre vás v ťažkých chvíľach.

Po tretie, zistila som, že praktizovanie všímavosti a udržiavanie aktivity výrazne zlepšili moje príznaky. Snažím sa meditovať aspoň 15 minút každý deň a venovať sa fyzickej aktivite, ako je napríklad prechádzka alebo cvičenie jogy, aspoň trikrát týždenne. Pomáha to nielen pri zvládaní mojich pozitívnych príznakov, ale zlepšuje to aj moju celkovú pohodu.

Napokon je dôležité mať realistické očakávania a nebyť na seba príliš prísny. Život so schizofréniou môže byť náročný a je v poriadku mať dobré aj zlé dni. Dôležité je byť k sebe trpezlivý a láskavý a pamätať na to, že na tejto ceste nie ste sami.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu niektorým z vás. Nezabudnite, že každý človek so schizofréniou je jedinečný a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u vás. Ale nevzdávajte sa, pokračujte v hľadaní liečby a podpory a zostaňte pozitívne naladení!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú najčastejšie pozitívne príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 1: Medzi najčastejšie pozitívne príznaky schizofrénie patria:

Halucinácie: Videnie, počutie, cítenie, čuchanie alebo ochutnávanie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú.
Bludy: Falošné presvedčenia, ktoré sa nezakladajú na realite.
Poruchy myslenia: Zmiešané myšlienky, ktoré nedávajú zmysel alebo je ťažké ich sledovať.
Abnormálne pohyby: Mimovoľné pohyby alebo maniere, ktoré môžu vyzerať bizarne alebo neprirodzene.
Zvýšená agitovanosť alebo vzrušivosť.

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť a ich závažnosť sa môže časom meniť.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje schizofréniu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina schizofrénie nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov. Výskum ukázal, že jedinci s rodinnou anamnézou schizofrénie majú vyššie riziko vzniku tohto ochorenia. Okrem toho môžu pri vzniku schizofrénie zohrávať úlohu aj environmentálne faktory, ako je vystavenie vírusom, stres a užívanie drog.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby schizofrénie?

Odpoveď č. 3: Liečba schizofrénie zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie. antipsychotické lieky sú primárnou liečbou schizofrénie a sú účinné pri znižovaní pozitívnych príznakov, ako sú halucinácie a bludy. Tieto lieky môže byť potrebné užívať niekoľko rokov alebo dokonca celý život, aby sa príznaky udržali pod kontrolou. kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je tiež účinnou formou terapie pre osoby so schizofréniou. Tento typ terapie sa zameriava na pomoc jednotlivcom identifikovať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania. okrem liekov a terapie sa môžu odporučiť aj iné formy liečby, ako napríklad rodinná terapia, pracovná rehabilitácia a tréning sociálnych zručností, ktoré pomôžu jednotlivcom so schizofréniou zlepšiť kvalitu ich života.

Zdroje použité v článku: