Príznaky schizofrénie: Porovnanie pozitívnych príznakov s ich opisom

Symptómy schizofrénie: Pozitívne symptómy a ich opisy

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje schopnosť jedinca jasne myslieť, cítiť a správať sa. Príznaky schizofrénie sa delia do dvoch hlavných kategórií: pozitívne príznaky a negatívne príznaky. Pozitívne príznaky sú charakterizované nárastom nezvyčajných zážitkov a správania, zatiaľ čo negatívne príznaky sú charakterizované poklesom bežných zážitkov a správania. V tomto článku sa zameriame na pozitívne príznaky schizofrénie a ku každému príznaku priradíme jeho opis.

Pozitívne príznaky schizofrénie

Pozitívne príznaky schizofrénie sú:

  • Bludy
  • Halucinácie
  • Poruchy myslenia a reči
  • hrubo dezorganizované alebo abnormálne motorické správanie (katatónia)
  • neprimeraný alebo otupený afekt

Bludy

Bludy sú falošné presvedčenia, ktoré človek zastáva napriek jasným dôkazom o opaku. Ľudia so schizofréniou môžu mať bludy o veľkosti (presvedčenie, že majú výnimočné schopnosti alebo moc), bludy o prenasledovaní (presvedčenie, že im niekto ubližuje, vyhráža sa im alebo ich sleduje) alebo bludy o referencii (presvedčenie, že vonkajšie udalosti, predmety alebo poznámky majú osobný význam). Bludy môžu byť živé a intenzívne a môžu spôsobovať značné utrpenie a narušenie každodenného života.

Halucinácie

Halucinácie sú zážitky vecí, ktoré nie sú skutočné, napríklad počuť hlasy, vidieť veci alebo cítiť veci, ktoré neexistujú. Hlasy, ktoré jedinci so schizofréniou počujú, im môžu dávať príkazy, komentovať ich správanie alebo im poskytovať informácie. Halucinácie môžu byť veľmi znepokojujúce a môžu byť mylne považované za skutočnosť.

Poruchy myslenia a reči

Poruchy myslenia a reči môžu ľuďom so schizofréniou sťažovať efektívnu komunikáciu a chápanie významu jazyka. Ich myšlienky môžu preskakovať z jednej témy na druhú alebo môžu hovoriť spôsobom, ktorý pre ostatných nedáva zmysel (tzv. “slovný šalát”). Ich myslenie môže byť roztrieštené a môžu mať problémy so sústredením pozornosti.

Hrubo dezorganizované alebo abnormálne motorické správanie (katatónia)

Katatónia je stav charakterizovaný abnormálnym motorickým správaním, ako je agitovanosť, nehybnosť alebo opakované pohyby. Ľudia s katatóniou môžu dlhý čas zostať v nehybnej alebo neprirodzenej polohe alebo môžu byť extrémne agitovaní a vykonávať opakované, bezúčelné pohyby.

Neprimeraný alebo otupený afekt

Afekt sa vzťahuje na vyjadrenie emócií v tvári, hlase a reči tela človeka. Ľudia so schizofréniou môžu mať ťažkosti s vyjadrovaním svojich emócií spôsobom, ktorý je primeraný danej situácii, alebo môžu mať plochý alebo otupený afekt, čo znamená, že ich emócie nie sú pre ostatných ľahko pozorovateľné.

Záverom možno povedať, že pozitívne príznaky schizofrénie môžu veľmi narúšať každodenný život a môžu spôsobovať výrazné utrpenie jedinca a jeho blízkych. Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, vyskytujú tieto príznaky, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Včasná liečba môže pomôcť zabrániť zhoršeniu príznakov a môže viesť k lepším výsledkom.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý žije so schizofréniou už mnoho rokov, som sa chcel podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky a zlepšiť kvalitu života.

V prvom rade je dôležité mať silný podporný systém. Môže to byť kombinácia rodiny, priateľov a odborníkov na duševné zdravie, ktorí vám môžu poskytnúť emocionálnu podporu, povzbudenie a praktickú pomoc, keď je to potrebné. Mať vo svojom živote ľudí, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, a ktorí vám môžu poskytnúť vypočutie, môže mať obrovský význam.

Po druhé, je veľmi dôležité dodržiavať režim užívania liekov a pravidelne navštevovať terapeutické sedenia. Antipsychotické lieky môžu pomôcť zmierniť pozitívne príznaky, ako sú bludy a halucinácie, a terapia môže pomôcť pri zvládaní negatívnych príznakov, zlepšení komunikačných a medziľudských zručností a budovaní odolnosti. Môže tiež poskytnúť bezpečný priestor na rozprávanie o vašich skúsenostiach a pocitoch.

Okrem toho môže k zlepšeniu vašich príznakov prispieť aj vytvorenie denného režimu a vykonávanie činností, ktoré vás bavia. Či už ide o cvičenie, tvorivé činnosti alebo dobrovoľníctvo, nájdenie niečoho, čo vám prináša radosť a zmysel, môže výrazne zlepšiť vašu celkovú pohodu.

Napokon, je dôležité vzdelávať seba aj ostatných o schizofrénii a odbúrať stigmu, ktorá obklopuje duševné choroby. Čím viac ľudia rozumejú tomuto ochoreniu a jeho príznakom, tým je pravdepodobnejšie, že vám poskytnú podporu a pochopenie.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných čitateľov, ktorí čelia podobným problémom. Pamätajte, že zotavenie je možné a nemusíte ním prechádzať sami!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú hlavné príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 1: Hlavné príznaky schizofrénie možno rozdeliť na pozitívne, negatívne a kognitívne príznaky. Medzi pozitívne príznaky patria bludy, halucinácie a poruchy myslenia a reči. Medzi negatívne príznaky patrí apatia, nedostatok motivácie a ťažkosti s vyjadrovaním emócií. Kognitívne príznaky môžu zahŕňať problémy s pamäťou, pozornosťou a rozhodovaním. Je dôležité poznamenať, že nie každý človek so schizofréniou má rovnaké príznaky a závažnosť a frekvencia príznakov sa môže u jednotlivých ľudí líšiť.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje schizofréniu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina schizofrénie nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov. Výskumy naznačujú, že genetická výbava človeka môže byť náchylnejšia na vznik schizofrénie, zatiaľ čo environmentálne faktory, ako napríklad stres, zneužívanie návykových látok a vírusové infekcie, môžu spustiť vznik tohto ochorenia. Vzťah medzi týmito faktormi však nie je úplne objasnený a na určenie základných príčin schizofrénie je potrebný ďalší výskum.

Otázka č. 3: Aká je najlepšia liečba schizofrénie?

Odpoveď č. 3: Najlepšou liečbou schizofrénie je kombinácia liekov a terapie. Antipsychotické lieky môžu pomôcť zmierniť pozitívne príznaky, ako sú bludy a halucinácie, zatiaľ čo terapia môže pomôcť zvládnuť negatívne príznaky, zlepšiť komunikačné a medziľudské zručnosti a budovať odolnosť. Konkrétny plán liečby bude závisieť od jednotlivca a závažnosti jeho príznakov a je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší postup. V niektorých prípadoch sa môžu odporučiť aj iné formy terapie, napríklad rodinná terapia, pracovná terapia a podporné skupiny. Cieľom liečby je pomôcť jednotlivcovi zvládnuť jeho príznaky, zlepšiť kvalitu života a žiť čo najnezávislejšie.

Zdroje použité v článku: