Škála symptómov PTSD: Pochopenie a meranie vplyvu traumy

Škála symptómov PTSD: Pochopenie a meranie vplyvu traumy

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševné ochorenie, ktoré postihuje milióny jednotlivcov, ktorí zažili traumatickú udalosť. Medzi bežné príznaky patria opakujúce sa vtieravé myšlienky alebo spomienky na udalosť, vyhýbanie sa pripomienkam udalosti, negatívne zmeny nálady alebo myšlienok a zvýšená vzrušivosť a podráždenosť.

Na diagnostikovanie posttraumatickej stresovej poruchy používajú odborníci na duševné zdravie diagnostický nástroj, ako je napríklad DSM-5 (Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, 5. vydanie). Na meranie závažnosti príznakov PTSD a sledovanie pokroku v priebehu času sa však často používa Škála príznakov PTSD (PSS).

Čo je škála symptómov PTSD (PSS)?

PSS je dotazník, ktorý sa zostavuje sám a meria 17 základných symptómov PTSD, ako je uvedené v DSM-5. Bol vyvinutý ako rýchly a účinný nástroj na posúdenie závažnosti symptómov PTSD. Škála žiada jednotlivcov, aby ohodnotili frekvenciu a intenzitu každého symptómu, ktorý zažili v uplynulom mesiaci.

Ako sa hodnotí škála symptómov PTSD?

PSS pozostáva zo 17 položiek, z ktorých každá sa hodnotí na 5-bodovej Likertovej stupnici (0 – 4). Celkové skóre sa pohybuje v rozmedzí 0-68, pričom vyššie skóre znamená závažnejšie príznaky PTSD. Skóre 50 a viac sa považuje za indikátor prítomnosti klinicky významných symptómov PTSD.

Aké sú obmedzenia škály symptómov PTSD?

Hoci je PSS užitočným nástrojom na meranie závažnosti symptómov PTSD, je dôležité poznamenať, že nie je diagnostickým nástrojom a nemala by sa používať na diagnostikovanie PTSD. Okrem toho sa PSS spolieha na vlastné hlásenie, ktoré nemusí presne odrážať symptómy jednotlivca, ak si ich nie je plne vedomý alebo ak ich nie je schopný alebo ochotný nahlásiť.

Ako sa dá Škála symptómov PTSD použiť pri liečbe?

PSS môže byť cenným nástrojom pre odborníkov na duševné zdravie a jednotlivcov s PTSD na sledovanie pokroku v liečbe. Pravidelným zadávaním PSS môžu lekári sledovať účinnosť liečby a podľa potreby ju upravovať. Jednotlivci s PTSD môžu PSS používať aj na lepšie pochopenie svojich symptómov a sledovanie vlastného pokroku v priebehu času.

Škála symptómov PTSD (PSS) je užitočný nástroj na meranie závažnosti symptómov PTSD. Je však dôležité si uvedomiť, že nie je diagnostickým nástrojom a nemala by sa používať na diagnostikovanie PTSD. Namiesto toho sa môže používať v spojení s klinickou diagnózou na monitorovanie pokroku v liečbe a sledovanie účinnosti intervencií. Pravidelným hodnotením vplyvu traumy môžu jednotlivci s PTSD a ich odborníci na duševné zdravie spolupracovať na dosiahnutí čo najlepších výsledkov.

Názor od čitatela

Skvelý článok! S PTSD sa stretávam už niekoľko rokov a zistil som, že sledovanie mojich symptómov pomocou PSS mi zmenilo hru. Všimol som si, že moje symptómy majú tendenciu kolísať a to, že mám nástroj na pravidelné meranie, mi pomohlo vidieť vzorce a identifikovať spúšťače mojich symptómov. Tu je niekoľko tipov, ktoré mi pomohli pri zvládaní príznakov posttraumatickej stresovej poruchy:

  • Džurnalizácia: Písanie myšlienok a pocitov po traumatickej udalosti alebo keď sa moje príznaky stanú obzvlášť intenzívnymi, bolo pre mňa skvelým spôsobom, ako spracovať svoje zážitky a získať perspektívu.

  • Cvičenie: Pravidelné cvičenie je pre mňa záchranou. Pomáha mi zvládať úzkosť a zlepšuje mi náladu. Snažím sa aspoň päť dní v týždni venovať aspoň 30 minút stredne intenzívnemu cvičeniu, napríklad rýchlej chôdzi alebo bicyklovaniu.

  • Mindfulness a meditácia: Zistil som, že zaradenie cvičení všímavosti do mojej každodennej rutiny mi veľmi pomohlo pri zmierňovaní príznakov vtieravých myšlienok a hypervigilancie. Používam aplikáciu v smartfóne, ktorá ma každý deň približne 10 minút vedie cez cvičenia všímavosti a dýchania.

  • Podpora blízkych: Rozprávanie sa s priateľmi a rodinou o mojich zážitkoch a pocitoch mi veľmi pomohlo pri zvládaní mojich príznakov. Pravidelne navštevujem aj terapeutické sedenia, aby som s odborníkom pracoval na svojej traume.

  • Vyhľadanie odbornej pomoci: Ak pociťujete príznaky posttraumatickej stresovej poruchy, je dôležité obrátiť sa na odborníka na duševné zdravie. Pomôže vám vypracovať individuálny plán liečby a poskytne vám nástroje a podporu, ktoré potrebujete na zvládnutie svojich príznakov.

Pamätajte si, že liečenie je cesta a cesta každého človeka je jedinečná. Nebojte sa požiadať o pomoc a nikdy sa nevzdávajte nádeje.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je to škála symptómov PTSD (PSS)?

Odpoveď č. 1: Škála symptómov posttraumatickej stresovej poruchy (PSS) je dotazník, ktorý sa zostavuje sám a meria závažnosť symptómov posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD). PSS bol vyvinutý s cieľom poskytnúť spoľahlivé a platné meranie symptómov PTSD a široko sa používa vo výskumných štúdiách, ako aj v klinickej praxi. PSS pozostáva zo 17 položiek, ktoré hodnotia frekvenciu a intenzitu symptómov, ako sú vtieravé myšlienky, vyhýbavé správanie a hyperarousal. Respondenti hodnotia každú položku na stupnici od 0 do 4, pričom vyššie skóre znamená závažnejšie príznaky PTSD.

Otázka č. 2: Ako sa PSS administruje a hodnotí?

Odpoveď č. 2: PSS sa zvyčajne administruje ako dotazník na základe vlastného vyjadrenia, čo znamená, že hodnotená osoba vyplní dotazník sama. PSS sa môže vyplniť v papierovej a ceruzkovej forme alebo elektronicky pomocou počítača alebo tabletu. Vyplnenie PSS trvá približne 10 až 15 minút. Po vyplnení PSS sa skóre za jednotlivé položky spočítajú a vytvorí sa celkové skóre, ktoré sa pohybuje v rozmedzí 0-68. Vyššie skóre v PSS znamená závažnejšie symptómy PTSD.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby ľudí s príznakmi PTSD?

Odpoveď č. 3: Pre ľudí so symptómami PTSD je k dispozícii niekoľko účinných možností liečby. Medzi najbežnejšie možnosti liečby patria:
Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT je forma psychoterapie, ktorá pomáha ľuďom zmeniť ich myšlienky a správanie súvisiace s ich traumatickými zážitkami. CBT môže pomôcť znížiť príznaky úzkosti, depresie a vtieravých myšlienok.
Expozičná terapia: Expozičná terapia zahŕňa postupné stretávanie sa so spúšťačmi a spomienkami súvisiacimi s traumatickou udalosťou a ich prekonávanie. Cieľom expozičnej terapie je pomôcť ľuďom prekonať strach a znížiť intenzitu príznakov posttraumatickej stresovej poruchy.
Lieky: Antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu byť účinné pri liečbe príznakov PTSD, ako sú úzkosť a depresia.
Podpora zo strany blízkych: Pri zvládaní príznakov PTSD je kľúčové mať silný systém podpory. Rozprávanie sa s priateľmi a rodinou o svojich zážitkoch a pocitoch môže byť veľkou pomocou.
Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti každého človeka s PTSD sú jedinečné a plán liečby, ktorý funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby.

Zdroje použité v článku: