Schizofrénia: Pozitívne príznaky, ktoré potrebujete poznať

Schizofrénia: Pozitívne príznaky, ktoré potrebujete poznať

Schizofrénia je duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie človeka. Ide o chronické ochorenie, ktoré môže byť vyčerpávajúce a náročné na zvládnutie, ale so správnou liečbou a podporou je možné žiť plnohodnotný život. V tomto článku sa zameriame na pozitívne príznaky schizofrénie, ktoré sa týkajú zážitkov, ktoré sa do reality človeka pridávajú, a nie uberajú.

Aké sú pozitívne príznaky schizofrénie?

Pozitívne príznaky schizofrénie sú charakterizované prítomnosťou nezvyčajných myšlienok, vnemov a správania, ktoré sa u zdravých jedincov nevyskytujú. Medzi najčastejšie pozitívne príznaky patria:

 • Halucinácie: Halucinácie sú zážitky, ktoré má človek o niečom, čo v skutočnosti neexistuje. Môžu byť sluchové (počuť hlasy alebo iné zvuky), zrakové (vidieť veci, ktoré tam nie sú) alebo somatické (pociťovať pocity na koži alebo vo vnútri tela, ktoré sa v skutočnosti nedejú).

 • Bludy: Bludy sú falošné presvedčenia, ktoré človek zastáva napriek dôkazom o opaku. Tieto presvedčenia môžu byť paranoidné (napríklad si myslia, že sa im niekto snaží ublížiť), veľkolepé (napríklad si myslia, že majú zvláštnu moc alebo schopnosti) alebo náboženské (napríklad si myslia, že sú Ježiš alebo Boh).

 • Poruchy myslenia: Poruchy myslenia sa vyznačujú tým, že myšlienky človeka sú zmätené, nesúvislé alebo ťažko sledovateľné. Môžu preskakovať z jednej témy na druhú bez logických súvislostí alebo môžu mať problém vyjadriť svoje myšlienky jasne a usporiadane.

 • Agitovanosť: Agitovanosť je charakterizovaná nadmernou motorickou aktivitou, nepokojom a nervozitou. Osoba môže kráčať, vrtieť sa alebo sa správať iným spôsobom, ktorý nie je vhodný pre danú situáciu.

Čo spôsobujú pozitívne príznaky schizofrénie?

Presná príčina schizofrénie nie je známa, ale predpokladá sa, že súvisí s kombináciou genetických faktorov, faktorov životného prostredia a chemických faktorov mozgu. Medzi špecifické faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku schizofrénie, patria napr:

 • Genetika: Štúdie ukázali, že schizofrénia má silnú genetickú zložku, pričom ľudia, ktorí majú v rodine výskyt tohto ochorenia, sú vystavení vyššiemu riziku.

 • Chémia mozgu: So schizofréniou sa spájajú abnormality v hladinách niektorých neurotransmiterov, ako je dopamín.

 • Faktory prostredia: Vystavenie stresu, podvýžive alebo toxínom počas kritických období vývoja mozgu (napríklad počas tehotenstva alebo dospievania) môže zvýšiť riziko vzniku schizofrénie.

Ako sa schizofrénia lieči?

Schizofrénia sa zvyčajne lieči kombináciou liekov a terapie. Najčastejšie používanými liekmi na schizofréniu sú antipsychotiká, ktoré pôsobia tak, že blokujú účinky dopamínu v mozgu. Medzi najčastejšie používané antipsychotiká patria napr:

 • Klozapín
 • Risperidón
 • Olanzapín
 • Aripiprazol
 • Quetiapine

Okrem liekov je dôležitou súčasťou liečby schizofrénie aj terapia. Medzi najčastejšie používané terapie schizofrénie patria:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT pomáha človeku naučiť sa nové spôsoby myslenia a vyrovnávania sa so svojimi príznakmi.

 • Rodinná terapia: Rodinná terapia zahŕňa prácu s rodinou osoby s cieľom zlepšiť komunikáciu a podporu a znížiť stres v rodine.

 • Skupinová terapia: Skupinová terapia poskytuje podporné a terapeutické prostredie, v ktorom môžu ľudia hovoriť o svojich skúsenostiach a učiť sa jeden od druhého.

Je dôležité mať na pamäti, že skúsenosti každého človeka so schizofréniou sú jedinečné a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Kľúčom k úspechu je spolupráca s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri hľadaní plánu liečby, ktorý je prispôsobený vašim individuálnym potrebám a cieľom.

Na záver možno povedať, že pozitívne príznaky schizofrénie môžu byť náročné na zvládnutie, ale so správnou liečbou a podporou je možné žiť plnohodnotný život. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky schizofrénie, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc. Pri správnej liečbe môžu ľudia so schizofréniou pokračovať v šťastnom a produktívnom živote.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý žije so schizofréniou už mnoho rokov, som chcel len pridať niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky a zlepšiť kvalitu života.

V prvom rade vrelo odporúčam nájsť si dobrého terapeuta, ktorý rozumie schizofrénii a pomôže vám prekonať všetky emocionálne a psychologické problémy, ktorým môžete čeliť. Zistil som, že kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) mi pomohla najmä pri zmene negatívnych myšlienkových vzorcov a učení sa nových stratégií zvládania.

Dalším dôležitým aspektom zvládania schizofrénie je dodržiavať liečbu. Je veľmi dôležité spolupracovať s lekárom a nájsť správne dávkovanie a kombináciu liekov, ktoré vám najlepšie vyhovujú. Tiež považujem za užitočné mať rutinu a čo najviac sa jej držať, vrátane užívania liekov každý deň v rovnakom čase.

Pokiaľ ide o životný štýl, zistil som, že fyzická aktivita a vyvážená strava môžu výrazne prispieť k zlepšeniu môjho celkového duševného a fyzického zdravia. Ukázalo sa, že pravidelný pohyb je pre ľudí so schizofréniou prospešný, preto dbám na to, aby som sa každý deň venoval aspoň 30 minút fyzickej aktivite, či už ide o prechádzky, cvičenie jogy alebo návštevu posilňovne.

Napokon, nemôžem dostatočne zdôrazniť, že je dôležité mať silný podporný systém. Či už sú to priatelia, rodina alebo podporná skupina, mať vo svojom živote ľudí, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, a ktorí vám môžu poskytnúť povzbudenie a podporu, môže mať veľký význam.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí možno žijú so schizofréniou. Nezabudnite, že nie ste sami a so správnou podporou a liečbou môžete žiť plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú pozitívne príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 1: Pozitívne príznaky schizofrénie sa vzťahujú na zážitky a správanie, ktoré sa pridávajú k realite človeka, ako sú halucinácie, bludy, narušené myslenie a reč a prehnané alebo neprimerané emócie. Tieto príznaky môžu byť znepokojujúce a narúšať schopnosť človeka fungovať v každodennom živote. Je dôležité poznamenať, že pozitívne príznaky sú len jedným z aspektov schizofrénie a mnoho ľudí s týmto ochorením má aj negatívne príznaky, ako je nedostatok emócií a motivácie, a kognitívne príznaky, ako sú problémy s pamäťou a pozornosťou.

Otázka č. 2: Aké sú najúčinnejšie spôsoby liečby pozitívnych príznakov schizofrénie?

Odpoveď č. 2: Najúčinnejšia liečba pozitívnych príznakov schizofrénie zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie. Antipsychotické lieky sú základom liečby pozitívnych príznakov a pôsobia tak, že regulujú hladiny neurotransmiterov v mozgu. Okrem liekov môže byť pri zvládaní príznakov a zlepšovaní kvality života nápomocná aj terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo rodinná terapia. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste našli plán liečby, ktorý je prispôsobený vašim individuálnym potrebám a cieľom.

Otázka č. 3: Ako môže podpora zo strany priateľov a rodiny pomôcť osobe s pozitívnymi príznakmi schizofrénie?

Odpoveď č. 3: Podpora zo strany priateľov a rodiny môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri pomoci osobe s pozitívnymi príznakmi schizofrénie zvládať svoj stav. Mať podpornú sieť ľudí, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, a ktorí vám môžu ponúknuť povzbudenie a podporu, môže mať veľký význam pre zlepšenie vašej celkovej pohody. Okrem toho zapojenie blízkych do vašej liečby a zotavovania môže tiež pomôcť znížiť stres a zlepšiť komunikáciu v rodine. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky schizofrénie, je dôležité, aby ste čo najskôr oslovili svoju podpornú sieť a vyhľadali odbornú pomoc.

Zdroje použité v článku: