Schizofrénia Negatívny príznak: pochopenie katatónie

Pochopenie katatónie: Negatívny symptóm schizofrénie

Schizofrénia je komplexné a chronické duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje myšlienky, emócie a správanie jednotlivca. Hoci presná príčina schizofrénie nie je známa, predpokladá sa, že je dôsledkom kombinácie genetických, environmentálnych a neurobiologických faktorov. Jedným z najviac vyčerpávajúcich príznakov schizofrénie je katatónia, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu života jednotlivca.

Čo je katatónia?

Katatónia je typ negatívneho príznaku schizofrénie, ktorý je charakterizovaný abnormálnym motorickým správaním a zmenenými stavmi vedomia. Je to pomerne zriedkavý, ale závažný prejav ochorenia a môže byť vyčerpávajúci a život ohrozujúci.

Medzi charakteristické príznaky katatónie patria:

 • nehybnosť alebo stupor
 • Stereotypné pohyby
 • Nadmerná pohybová aktivita
 • strnulosť alebo držanie tela
 • Echolália alebo echopraxia
 • Negativizmus
 • Mutizmus
 • Vzrušenie

Katatónia sa môže vyskytovať izolovane alebo v spojení s inými príznakmi schizofrénie. Možno ju rozdeliť na niekoľko podtypov vrátane:

 • Stuporózna katatónia: charakterizovaná nehybnosťou, nedostatočnou reaktivitou a stuporóznosťou.
 • excitovaná katatónia: charakterizovaná nadmernou motorickou aktivitou, agitovanosťou a zmätenosťou
 • Malígna katatónia: závažná forma katatónie, ktorá môže viesť k smrti a je charakterizovaná svalovou rigiditou, horúčkou a zmeneným duševným stavom.

Príčiny katatónie

Presná príčina katatónie u osôb so schizofréniou nie je dobre známa, ale predpokladá sa, že je dôsledkom interakcie medzi mozgom a nervovým systémom. So vznikom katatónie sa spájajú abnormality vo funkcii neurotransmiterov, ako sú dopamín a serotonín. V niektorých prípadoch môže byť katatónia vyvolaná aj zdravotnými stavmi, napríklad infekciami, alebo niektorými liekmi.

Liečba katatónie

Liečba katatónie u jedincov so schizofréniou je nevyhnutná na zníženie jej vplyvu na kvalitu života jedinca a na prevenciu možných život ohrozujúcich komplikácií. Pri liečbe katatónie sa ukázali ako účinné nasledujúce liečebné postupy:

 • Benzodiazepíny: tieto lieky, ako napríklad lorazepam a diazepam, sú často liekmi prvej voľby pri liečbe katatónie a sú účinné pri znižovaní príznakov, ako je imobilita, rigidita a agitovanosť.
 • Elektrokonvulzívna terapia (ECT): Zistilo sa, že EKT je účinná pri liečbe katatónie a je obzvlášť užitočná v prípadoch, keď sú benzodiazepíny neúčinné.
 • Antipsychotické lieky: zistilo sa, že niektoré antipsychotické lieky, ako napríklad haloperidol, sú účinné pri zvládaní príznakov katatónie u jedincov so schizofréniou.

V závažných prípadoch katatónie môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa zabezpečilo dôkladné monitorovanie a liečba.

Katatónia je negatívny príznak schizofrénie, ktorý môže významne ovplyvniť kvalitu života jedinca. Je charakterizovaná abnormálnym motorickým správaním a zmenenými stavmi vedomia a môže sa pohybovať od miernej až po ťažkú formu. Presná príčina katatónie nie je dobre známa, ale predpokladá sa, že je dôsledkom interakcie medzi mozgom a nervovým systémom. Na zvládnutie príznakov katatónie u jedincov so schizofréniou sú k dispozícii účinné možnosti liečby vrátane benzodiazepínov, EKT a antipsychotických liekov. Včasná diagnostika a liečba sú nevyhnutné na zníženie jej vplyvu a predchádzanie možným život ohrozujúcim komplikáciám.

Názor od čitatela

Dobrý deň všetkým,

Chcel som sa na chvíľu poďakovať autorovi za tento informatívny článok o katatónii. Ako človek, ktorého sa schizofrénia osobne dotkla, môžem potvrdiť, aký devastujúci vplyv môže mať katatónia na život jednotlivca.

Z vlastnej skúsenosti som zistil, že pri zvládaní príznakov katatónie je najúčinnejšia kombinácia liekov a terapie. Najmä pravidelné cvičenie, napríklad každodenná 30-minútová prechádzka, mi neuveriteľne pomohlo znížiť mieru nehybnosti a zvýšiť celkovú úroveň energie. Okrem toho mi pri znižovaní miery agitovanosti a zlepšovaní nálady pomohlo venovať sa činnostiam, ktoré ma tešia a napĺňajú, napríklad maľovaniu alebo hudbe.

Chcel som sa tiež podeliť o svoje skúsenosti s EKT, keďže sa v článku spomína ako jedna z možností liečby. Hoci bola EKT pre niektorých jedincov účinná, pre mňa nebola tou správnou voľbou. Zistil som, že vedľajšie účinky, ako napríklad strata pamäti a zmätenosť, boli pre mňa osobne príliš závažné. Je dôležité, aby každý zvážil potenciálne prínosy a riziká akejkoľvek liečby a v spolupráci so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti našiel pre seba tú najlepšiu možnosť.

Nakoniec som chcel zdôrazniť, že je dôležité vyhľadať včasnú liečbu katatónie. Čím skôr sa diagnostikuje a lieči, tým lepší bude výsledok. Ak vy alebo váš blízky pociťujete príznaky katatónie, odporúčam vám, aby ste sa obrátili na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a požiadali ho o vyšetrenie.

Znovu vám ďakujem za tento informatívny článok a dúfam, že pomôže ostatným nájsť podporu a zdroje, ktoré potrebujú na zvládnutie svojich príznakov.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je katatónia?

Odpoveď č. 1: Katatónia je stav, ktorý sa bežne spája so schizofréniou a inými psychickými poruchami. Vyznačuje sa príznakmi, ako je nehybnosť, znížená schopnosť reagovať na podnety, nadmerná motorická aktivita a znížená schopnosť iniciovať alebo reagovať na komunikáciu. Tieto príznaky môžu viesť k poklesu funkčných schopností a celkovému zníženiu kvality života.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje katatóniu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina katatónie ešte nie je úplne objasnená. Predpokladá sa však, že súvisí s poruchou komunikácie medzi rôznymi časťami mozgu, najmä v oblastiach, ktoré kontrolujú pohyb a správanie. K rozvoju katatónie môžu prispieť aj niektoré zdravotné stavy, napríklad poranenie mozgu, infekcia a metabolické poruchy. Okrem toho môže byť katatónia vyvolaná aj užívaním určitých liekov a drog vrátane niektorých antidepresív a sedatív.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby katatónie?

Odpoveď č. 3: Liečba katatónie zvyčajne zahŕňa používanie liekov, ako sú antikonvulzíva, antipsychotiká a benzodiazepíny, na zvládnutie príznakov. V niektorých prípadoch sa ako možnosť liečby môže odporučiť elektrokonvulzívna terapia (ECT). Okrem liekov môže byť pri zvládaní príznakov katatónie užitočná aj psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia. Je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší plán liečby pre každého jednotlivca, pretože rôzne liečby môžu byť pre rôznych jednotlivcov účinnejšie.Zdroje použité v článku: