Krátky zoznam symptómov: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia

Brief Symptom Inventory: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia

Stručný zoznam symptómov (Brief Symptom Inventory, BSI) je široko používaný nástroj na hodnotenie duševného zdravia. Je to 53-položkový dotazník s vlastným hlásením, ktorý poskytuje účinný a nákladovo efektívny spôsob merania závažnosti psychiatrických symptómov v rôznych klinických a neklinických populáciách. BSI sa rýchlo a jednoducho administruje, čo z neho robí cenný zdroj pre odborníkov v oblasti duševného zdravia, výskumníkov a ďalších záujemcov o hodnotenie duševného zdravia a pohody.

Kľúčové vlastnosti BSI

 • BSI je dotazník, ktorý sa vyplňuje sám a jeho vyplnenie trvá približne 10 až 15 minút.
 • 53 položiek dotazníka BSI je rozdelených do deviatich dimenzií symptómov: somatizácia, obsedantno-kompulzívna, interpersonálna citlivosť, depresia, úzkosť, hostilita, fóbická úzkosť, paranoidné predstavy a psychotizmus.
 • Každá položka sa hodnotí na päťbodovej škále od 0 (vôbec nie) do 4 (extrémne).
 • BSI vytvára skóre globálneho indexu závažnosti (GSI), ktoré poskytuje celkovú mieru závažnosti symptómov.
 • BSI poskytuje aj skóre pre každú z deviatich dimenzií symptómov, čo umožňuje podrobnejšie hodnotenie konkrétnych symptómov.

Použitie BSI

BSI sa používa v rôznych prostrediach vrátane:

 • kliniky duševného zdravia
 • Nemocnice
 • Centrách pre liečbu závislosti od návykových látok
 • ordinácie primárnej starostlivosti
 • výskumné štúdie

V každom z týchto prostredí môže BSI poskytnúť cenné informácie o závažnosti psychiatrických symptómov a účinnosti liečby. Napríklad na klinike duševného zdravia sa BSI môže použiť na monitorovanie zmien symptómov v priebehu času a na sledovanie pokroku v liečbe. Vo výskumnej štúdii sa BSI môže použiť na vyhodnotenie prevalencie psychiatrických symptómov v určitej populácii.

Výhody BSI

 • BSI je dobre overený nástroj, ktorý preukázal vysokú úroveň spoľahlivosti a platnosti.
 • BSI sa rýchlo a jednoducho administruje, čo z neho robí nákladovo efektívny spôsob hodnotenia psychiatrických symptómov.
 • BSI poskytuje skóre pre deväť samostatných dimenzií symptómov, čo umožňuje hlbšie hodnotenie konkrétnych symptómov.
 • BSI je široko používaný a má za sebou veľký počet výskumov, čo z neho robí dobre zavedený nástroj na hodnotenie duševného zdravia.

Obmedzenia BSI

 • BSI je dotazník, ktorý si respondenti sami vyplňujú, čo znamená, že výsledky podliehajú skresleniu a obmedzeniam vyplývajúcim z údajov, ktoré si sami vyplňujú.
 • BSI meria len symptómy, nie základné príčiny týchto symptómov. To znamená, že osoba, ktorá dosiahne vysoké skóre v BSI, nemusí mať nevyhnutne duševné ochorenie.
 • BSI pokrýva len obmedzený rozsah psychiatrických symptómov a nemusí poskytnúť úplný obraz o duševnom zdraví osoby.

Stručný zoznam symptómov je cenným nástrojom na posúdenie duševného zdravia. Je rýchly a jednoduchý na administráciu, poskytuje skóre pre deväť samostatných dimenzií symptómov a má vysokú úroveň spoľahlivosti a validity. Aj keď má BSI určité obmedzenia, ako napríklad závislosť od údajov, ktoré poskytuje sám, a obmedzený rozsah symptómov, stále je cenným zdrojom informácií pre odborníkov v oblasti duševného zdravia, výskumníkov a iných, ktorí sa zaujímajú o hodnotenie duševného zdravia a pohody.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ tohto článku som chcel pridať niekoľko vlastných tipov a trikov týkajúcich sa používania Stručného zoznamu symptómov. Osobne som používal BSI v rôznych prostrediach a zistil som, že je to cenný nástroj na hodnotenie duševného zdravia. Tu je niekoľko tipov, ktoré sa mi pri používaní BSI osvedčili:

 1. Uistite sa, že dotazník BSI zadávate v súkromí a v príjemnom prostredí. Pomôže to zabezpečiť, aby bola osoba, ktorá dotazník vypĺňa, uvoľnená a mohla sa sústrediť na presné zodpovedanie otázok.

 2. Povzbuďte osobu, ktorá dotazník BSI vypĺňa, aby na otázky odpovedala pravdivo a podľa svojich najlepších schopností. Dôležité je pamätať na to, že výsledky dotazníka BSI sú len také presné, aké presné sú poskytnuté odpovede, preto je dôležité získať presný obraz o príznakoch danej osoby.

 3. Vyhraďte si čas na dôkladné preskúmanie výsledkov BSI. Skóre pre každú z deviatich dimenzií príznakov môže poskytnúť cenné informácie o konkrétnych príznakoch a môže sa použiť na usmernenie rozhodnutí o liečbe.

 4. Zvážte používanie BSI v kombinácii s inými hodnoteniami. Hoci je BSI cenný nástroj, pokrýva len obmedzený rozsah psychiatrických symptómov a nemusí poskytnúť úplný obraz o duševnom zdraví osoby. Doplnenie BSI o iné hodnotenia môže pomôcť vytvoriť úplnejší obraz o duševnom zdraví osoby.

 5. Pamätajte si, že výsledky BSI sú len jednou časťou skladačky. Na presné posúdenie duševného zdravia osoby je dôležité použiť výsledky BSI v kombinácii s ďalšími informáciami, ako je napríklad klinický rozhovor.

Celkovo je Stručný zoznam symptómov cenným nástrojom na posúdenie duševného zdravia, ale je dôležité používať ho v kombinácii s inými hodnoteniami a brať do úvahy obmedzenia údajov, ktoré sa uvádzajú samy. Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných čitateľov a že pomôžu zlepšiť presnosť a užitočnosť BSI.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je Stručný zoznam symptómov (BSI)?

Odpoveď č. 1: Brief Symptom Inventory (BSI) je 53-položkový dotazník, ktorý sa používa na hodnotenie psychologických symptómov a duševného zdravia. Vypracoval ho Dr. Robert L. Spitzer a jeho kolegovia v 80. rokoch 20. storočia a odvtedy sa stal široko používaným nástrojom na hodnotenie rôznych duševných stavov. BSI zahŕňa deväť dimenzií symptómov vrátane somatizácie, obsedantno-kompulzívnych symptómov, interpersonálnej citlivosti, depresie, úzkosti, hnevu-hostility, fóbickej úzkosti, paranoidných predstáv a psychotizmu. Výsledky BSI môžu poskytnúť cenné informácie o konkrétnych symptómoch a môžu sa použiť na usmernenie rozhodnutí o liečbe.

Otázka č. 2: Kto môže používať Stručný zoznam symptómov?

Odpoveď č. 2: Stručný zoznam symptómov (Brief Symptom Inventory, BSI) môžu používať rôzni zdravotnícki pracovníci vrátane psychológov, psychiatrov, lekárov primárnej starostlivosti a iných odborníkov na duševné zdravie. Môže sa používať aj vo výskumnom prostredí na skúmanie prevalencie a závažnosti psychiatrických symptómov v konkrétnych populáciách. BSI je vhodný na používanie u dospelých a bol preložený do mnohých rôznych jazykov, čo z neho robí široko dostupný nástroj na hodnotenie duševného zdravia.

Otázka č. 3: Aké sú obmedzenia Stručného zoznamu symptómov (BSI)?

Odpoveď č. 3: Hoci je Stručný zoznam symptómov (BSI) cenným nástrojom na hodnotenie duševného zdravia, je dôležité mať na pamäti jeho obmedzenia. Jedným z hlavných obmedzení BSI je, že sa spolieha na údaje, ktoré si sám nahlasuje a ktoré nemusia byť vždy presné. Okrem toho BSI pokrýva len obmedzený rozsah psychiatrických symptómov a nemusí poskytnúť úplný obraz o duševnom zdraví osoby. Na presné posúdenie duševného zdravia osoby je dôležité použiť výsledky BSI v kombinácii s inými hodnoteniami, ako je napríklad klinický rozhovor. Dôležité je tiež pamätať na to, že výsledky BSI sú len jednou časťou skladačky a nemali by sa používať na stanovenie konečnej diagnózy duševného stavu.

Zdroje použité v článku: